Úvod

World Literature Studies – Časopis pre výskum svetovej literatúry vydáva štyri razy ročne Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied. Uverejňuje recenzované (double blind peer review), doposiaľ nepublikované vedecké štúdie a recenzie z oblasti všeobecnej a porovnávacej literárnej vedy a translatológie. Čísla sú väčšinou zamerané tematicky a konkrétne témy sa zverejňujú v podobe výziev na posielanie príspevkov. Príspevky sa uverejňujú v slovenčine, češtine, angličtine, nemčine s anglickými resumé.

Časopis je zaradený do medzinárodných databáz: Art & Humanities Citation Index (A&HCI)Current Contents/Arts & Humanities (CC/A&H)Central and Eastern European Online Library (CEEOL)Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), EBSCO, Scopus, European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Cena jedného čísla je 4 eurá (plus poštovné).

Časopis si môžete
–       zakúpiť priamo v Ústave svetovej literatúry SAV alebo v kníhkupectve Artfórum na Kozej ul. v Bratislave,
–       objednať na sap@sappress.sk.

Fulltexty skončených ročníkov sú bezplatne prístupné v Archíve.

WLS od roku 1992  do 2008 vychádzal pod názvom Slovak Review of World Literature Research dva až trikrát ročne (dve bežné čísla a jedno špeciálne). Obsahy čísel a abstrakty štúdií a článkov zo Slovak Review of World Literature Research (1993 – 2008) nájdete tu.

ISSN 1337-9275  E-ISSN 1337-9690
Vydáva Ústav svetovej literatúry SAV
IČO: 17 050 278
Evidenčné číslo:  EV 373/08
Copyright © Ústav svetovej literatúry SAV, autorky a autori textov a prekladov.
Pri opätovnom publikovaní prosíme uviesť údaje o prvej publikácii príspevku a informovať redakciu.