Nové číslo

 • Preklad a kánon

  ed. Mária Kusá
  obálka1_2019_na web

  Väčšina vedeckých úvah o literárnom kánone sa zameriava na vnímanie okolností, podmienok a príčin konštituovania a rekonštituovania literárneho kánonu v rámci jedného kultúrneho priestoru. V tomto čísle nás zaujal najmä faktor „iného“, cudzieho, vstupujúceho do hry dominantne s prekladom, zvlášť (aj keď nielen) v kultúrnych priestoroch „križovatkového“ typu. Práve faktor inakosti v jeho najrozličnejších podobách a funkciách, na tých najrôznejších úrovniach vnímania a reflektovania literárneho i literárnovedného textu zohráva pri kanonizáciách a rekanonizáciách kľúčovú úlohu.


  OBSAH / CONTENTS
  editoriál / editorial
  MÁRIA KUSÁ
  Preklad a kánon ■ 2 WLS1_2019_editoriál
  hosťovská prednáška / guest lecture
  IOANA POPA
  Political commitment and the international construction of symbolic recognition during the Cold War: The impact of the 1956 crises on literary transfers ■ 3 abstrakt
  štúdie – téma / articles – topic
  KATARÍNA BEDNÁROVÁ
  Literárny kánon v prekladovom a kultúrnom priestore ■ 15 abstrakt
  ANDREY ASTVATSATUROV
  On the way towards canon-formation: The case of T. S. Eliot ■ 42 abstrakt
  ANITA HUŤKOVÁ
  Kánonické texty Pétera Esterházyho v slovenskom preklade ■ 51 abstrakt
  diskusia / discussion
  DOROTHY M. FIGUEIRA
  Prehodnotenie etiky porovnávania ■ 70 abstrakt
  štúdie / articles
  MAGDOLNA BALOGH
  The reportage and what surrounds it: Outlining the tradition and connections of two transitional genres in Hungarian literature ■ 81 abstrakt
  VESNA BRATIĆ – VESNA VUKIĆEVIĆ JANKOVIĆ
  The cursed foreign bride in Serbian literature: An evolution or a dissolution of a stereotype? ■ 91 abstrakt
  recenzie / book reviews
  Oľga Kovačičová – Mária Kusá (eds.): Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry. 20. storočie. A – K. Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry. 20. storočie. L – Ž (Eva Kalivodová) ■ 108
  Igor Tyšš: Teoretické a materiálové sondy do praxeológie a dejín prekladu americkej literatúry na Slovensku v období socializmu. Mlada tvorba a Beat Generation (Matej Laš) ■ 111
  Klavdia Smola – Dirk Uffelmann (eds.): Postcolonial Slavic Literatures After Communism (Dobrota Pucherová) ■ 113
  Gertraude Zand – Stefan Michael Newerkla (eds.): Jezuitská kultura v českých zemích/Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern (Peter Olexák) ■ 117
  Karolina Ćwiek-Rogalska – Marcin Filipowicz (eds.): Słowiańska pamięć/Slavic Memory (Irena Bilińska) ■ 119
  Andras Kappanyos: Bajuszbögre, lefordítatlan. Műfordítás – Adaptáció – Kulturális transzfer (Judit Dobry) ■ 123

 • Obrazy vzdialených krajín v literatúrach strednej a východnej Európy

  eds. Anton Pokrivčák – Miloš Zelenka
  obálka2_2019_na web

  Výskum medziliterárnych vzťahov strednej a východnej Európy sa tradične sústreďoval na okolité krajiny. V súčasnom globalizovanom svete sú však kontakty so vzdialenými kultúrami čoraz častejšie aj v tomto regióne. Cieľom čísla je preskúmať, ako sú vzdialené krajiny a kultúry zobrazované v literatúrach strednej a východnej Európy a ako sú reflektované v literárnovednom a kultúrnohistorickom diskurze.  OBSAH / CONTENTS
  EDITORIÁL / EDITORIAL
  ANTON POKRIVČÁK – MILOŠ ZELENKA
  Images of remote countries in the literatures of Central and Eastern Europe ■ 2 WLS2_2019_editoriál

  ŠTÚDIE / ARTICLES
  ANTON POKRIVČÁK – MILOŠ ZELENKA
  Images of remote countries in the literatures of Central and Eastern Europe: On the theoretical starting points of intercultural comparative studies ■ 3 abstrakt
  ANDREI TERIAN
  Cultural triangulation in Romanian travelogues to China under Communism ■ 16 abstrakt
  ADRIANA RADUCANU
  “Namaste”: Representations of India in Sega’s spiritual travelogue ■ 31 abstrakt
  DOBROTA PUCHEROVÁ
  Travels among “backward heathens”: J. I. Bajza’s “The Adventures and Experiences of the Young Man René” as a frontier orientalist fantasy ■ 45 abstrakt
  ÁGNES BALAJTHY
  Questioning China: (Mis)understanding strategies in László Krasznahorkai’s “Destruction and Sorrow Beneath the Heavens” ■ 61 abstrakt
  JEONGYUN KO
  Petra Hůlová’ s representation of Mongolian women in “All This Belongs to Me” ■ 79 abstrakt
  MAGDA KUČERKOVÁ
  The image of Mexico in Czechoslovak travel sketches of the 1940s and 1950s ■ 95 abstrakt
  GALINA G. TYAPKO – IRINA D. BOBRINSKAYA
  Images of remote countries in Russian classical sea voyage literature ■ 111 abstrakt

  MATERIÁLY / MATERIALS
  AGATA BUDA
  Foreign travels in “The Doll” by Bolesław Prus as a comment on the condition of 19th-century Poland ■ 123 abstrakt

  RECENZIE / BOOK REVIEWS
  Ernő Kulcsár Szabó – Zoltán Kulcsár-Szabó – Tamás Lénárt (eds.): Verskultúrák. A líraelmélet perspektívái (Péter H. Nagy) ■ 132
  Jeffrey R. Di Leo (ed.): American Literature as World Literature (Dobrota Pucherová) ■ 134
  Aleida Assmannová: Prostory vzpomínání. Podoby a proměny kulturní paměti (Nataša Hromová Burcinová) ■ 138