Nové číslo

WORLD LITERATURE STUDIES 

2  2018 vol. 10

Poetologické súradnice literárnych fikcií filozofov a filozofiek
Poetological Aspects of Literary Fiction by Philosophers

WLS2_2018_obálka_1

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCEL FORGÁČ – MILAN KENDRA (eds.)   

Číslo je zamerané na výskum poetologických komponentov fikcií filozofov a filozofiek, resp. analýzu diel z oblasti filozofie, ktoré majú potenciál nadobudnúť status literárnych fikcií. Štúdie otvárajú otázky o schopnosti daných textových útvarov niesť funkčné príznaky filozofického diskurzu a zároveň nadobúdať estetickú štruktúru. Z ponúknutých argumentácií vyplýva, že estetické koncipovanie je v týchto prípadoch postupom, ktorý navrhuje priestor pre uvoľnenie filozofických téz z referenčno-kognitívneho rámca a ich preverenie či valorizáciu ikonicko-zážitkovým spracovaním.

The issue focuses on research into the poetic elements of the fiction of male and female philosophers, with particular regard to the analysis of works in philosophy that have the potential to acquire the status of literary fiction. The studies open up questions regarding the ability of their texts to bear functional indications of philosophical discourse while at the same time acquiring an aesthetic structure. From the arguments advanced, it follows that aesthetic conception is, in these cases, a procedure that proposes space for philosophical thoughts to be released from a reference-cognitive framework and examined or valorized by iconic-experiential processing.

OBSAH / CONTENT

EDITORIÁL / EDITORIAL
MARCEL FORGÁČ – MILAN KENDRA
Poetologické súradnice literárnych fikcií filozofov a filozofiek ■ 2       (stiahnuť PDF)

ŠTÚDIE – TÉMA / ARTICLES – TOPIC
VLADIMÍR PAPOUŠEK
Trojí strategie a trojí víra: filozofie, literatura a literární věda ■ 3    (abstrakt)
JOSEF FULKA
Lomený pohled: povaha a úloha fikce ve francouzské osvícenské filozofii ■ 14    (abstrakt)
MILAN KENDRA
Interakcia poetologických a axiologických komponentov v literárnom komunikáte: „Hmla“ Miguela de Unamuna ■ 24    (abstrakt)
IRINA DULEBOVÁ – MAXIM DULEBA
Filozofická próza Leva Šestova: poetologické komponenty „Apoteózy bezzásadovosti“ v kontexte filozofie subjektivizmu ■ 41    (abstrakt)
MARCEL FORGÁČ
Textotvorné stratégie Blanchotovho récitu „Temný Tomáš“ ■ 51    (abstrakt)
JAKUB ČEŠKA
Roland Barthes a Václav Havel jako spiklenci literatury – k principu literární přesvědčivosti ■ 69    (abstrakt)
YU (HEIDI) HUANG
Allegorizing the existential crisis in modern China: Qian Zhongshu’s philosophical novel “Fortress Besieged” ■ 80    (abstrakt)
ĽUBICA KOBOVÁ
Analogická argumentácia Mary Wollstonecraft v „Obhajobe práv ženy“ ■ 91    (abstrakt)

DISKUSIA / DISCUSSION
JURAJ MALÍČEK
Filozofia (v) príbehu – filozoficko-estetické čítanie diela Ayn Rand v kontextoch populárnej kultúry ■ 105    (abstrakt)

ŠTÚDIA / ARTICLE
EVA MALITI FRAŇOVÁ
Andrej Belyj na cestách za Steinerovou antropozofiou: medzi chrámami ducha západnej Európy ■ 113    (abstrakt)

RECENZIE / BOOK REVIEWS
Martin Heidegger: Nač básníci? (Gabriel Lukáč) ■ 122
Mariana Čechová a kol.: Osnovné tematické algoritmy v slovesnom umení (s intersemiotickými a interdisciplinárnymi presahmi) (Jelena Paštéková) ■ 124
Vladimír Svatoň: Na cestě evropským literárním polem. Studie z komparatistiky
(Ladislav Šimon) ■ 126
Kornélia Faragó: Idők, terek, intenzitások (Judit Görözdi) ■ 129
Agnieszka Janiec-Nyitrai: V labyrintu možností. Dvanáct literárněvědných studií o próze
Karla Čapka (Štefan Timko) ■ 130
František Všetička: Slovesné sondy. O kompoziční poetice slovenské prózy a jejích českých souvislostech (Zuzana Chrenková) ■ 132