Nové číslo

Perspektívy výskumu metafory

ed. Roman Mikuláš 

Keď sa dnes na vedeckej úrovni hovorí o metafore, deje sa to nutne za predpokladu interdisciplinárnych presahov a zohľadnenia inštitucionálnych výskumných špecifík a vlastnej dynamiky systému vedy. Pre plnohodnotnú vedeckú diskusiu o metafore je dôležité zviditeľňovať paradigmy výskumu metafory zastúpené v jednotlivých oblastiach, ako aj to, akú úlohu v tej-ktorej disciplíne zohrávajú a akú majú relevantnosť pre riešenie špecific kých výskumných otázok. Štúdie a materiály tematického čísla preto zachytávajú paradigmy výskumu metafory a kriticky reflektujú i sprístupňujú ich zástoj v aktuálnom vednom diskurze.

e d i t o r i á l / e d i t o r i a l
Roman Mikuláš
Perspektívy výskumu metafory (stiahnuť PDF)

š t ú d i e – t é m a / a r t i c l e s – t o p i c
Zoltán Rédey
Metafora v súčasnej a modernej poézii a možnosť jej interpretácie (abstrakt)
Anton Pokrivčák
Metaphor in the poetry of imagists (abstrakt)
Jana Kuzmíková
Metaphor in theory and research (abstrakt)
Andrea Mikulášová – Roman Mikuláš
Wirklichkeitskonstruktion durch Metaphern bei Ingeborg Bachmann (abstrakt)
Martin Štúr
Metafora ako kritérium posunov v chápaní jazyka a komunikácie (abstrakt)
Christian Hild
Quaken als Ausdruck von Verfehlung und menschlicher Bedrohung: Der Frosch als eine „absolute Metapher“ (abstrakt)
Štěpán Kubalík
Theory of metaphor and aspect seeing (abstrakt)
Monika Schmitz-Emans
Oszillationen zwischen dem Metaphorischen und dem Konkret-Materiellen: Metaphoriken
des Buchs im Spiegel literarischer und buchkünstlerischer Arbeiten (abstrakt)
Kristián Benyovszky
Teória umeleckej ilustrácie a metafora (abstrakt)
Iveta Gal Drzewiecka – Dana Lešková
K problematike textovo-obrazovej metafory v obrazovej knihe (abstrakt)
Anna G. Piotrowska
Metaphors, fad-words and travelling concepts in musicological terminology (abstrakt)
Martina Ivanova
Metaphor and metonymy in cognitive linguistic theory: On the basis of evidential adverbs
and their semantic extensions (abstrakt)

m a t e r i á l y / m a t e r i a l s
Soňa Pašteková
Mýtus a metafora v koncepciách vied o kultúre a umení (abstrakt)

r e c e n z i e / b o o k  r e v i e w s     
Gordon McMullan – Philip Mead (eds.) with Ailsa Grant Ferguson – Kate Flaherty – Mark
Houlahan: Antipodal Shakespeare. Remembering and Forgetting in Britain, Australia and New
Zealand, 1916 – 2016 (Jana Wild)
František A. Podhajský (ed.): Fikce Jaroslava Haška (Agnieszka Janiec-Nyitrai)
Ivana Hostová (ed.): Identity and Translation Trouble (Viktoria Kniazkova – Marina Kotova)
Eduardo F. Coutinho (ed.): Brazilian Literature as World Literature (Nataša Hromová Burcinová)
Dominika Hlavinová Tekeliová (ed.): Svätojakubská cesta v umení a cestovnom ruchu (Martina
Kosturková)