Výzvy

 • 1/2020 Komunikácia, konformnosť a vzdor v medzikontextových kontaktoch

  Komunikácia, konformnosť a vzdor v medzikontextových kontaktoch

  World Literature Studies 1/2020

  Zostavujú: Ivana Hostová (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove) a Mária Kusá (Ústav svetovej literatúry SAV)

  Kultúrny a sociologický obrat v translatológii so sebou priniesli oblasti výskumných problémov, ktoré – i napriek novším úvahám o zmenách translatologických paradigiem – nie sú ani zďaleka bádateľsky vyčerpané. Horizonty uvažovania, ktoré tieto zlomy otvorili, sú zvlášť podnetné pre reflexiu kultúrnych priestorov fázovo posunutých od centra hegemonicky anglofónnej súčasnosti. Úvahy o nich, z nich, cez ne zas dokážu – práve vďaka schopnosti subjektov situovaných na rôznych perifériách  intenzívne vnímať časové rozdiely – vypovedať o lokálnom a globálnom cez prizmu prekladu a o preklade cez prizmu lokálneho a globálneho to, k čomu pohľad z jadra nemá dostatočný prístup.

  Toto tematické číslo má ambíciu prispieť do diskusií o vzťahu kultúry, ideológie, politiky a prekladu. Na problém by sa pritom malo pozrieť najmä cez prizmu aktuálnych debát v prekladateľských štúdiách ako v sociologicky orientovanej translatologickej subdisciplíne sústredenej na osobnosť prekladateľa/prekladateľky.

  Editorky a redakcia budú pri zostavovaní čísla zvažovať nasledujúce okruhy problémov:

  • monolitizácia cieľovej kultúry v preklade v napätí s jej hybridnosťou a vnútornou diverzitou (monokultúra verzus transkultúra),
  • žánrová hybridita v preklade,
  • podľahnutie a vzdorovanie trhovým a ideologickým tlakom,
  • posilňovanie verzus narúšanie kultúrnych stereotypov a noriem v spoločnosti a preklade smerom od a k doxe,
  • rola prekladateľov/prekladateliek a ďalších účastníkov/účastníčok (vydavateľstvá, štát, nadnárodné integrácie) ako gatekeeperov/gatekeeperiek,
  • manipulácia a etika,
  • (ne)konformnosť voči dominantným prekladovým stratégiám,
  • prekladateľský aktivizmus a politická a spoločenská angažovanosť prekladateľov/prekladateliek (dostupnosť médií, prekladateľské dobrovoľníctvo a pod.),
  • (ne)viditeľnosť a tradične sekundárne postavenie prekladu/prekladajúceho subjektu a
  • aktivita a pasivita prijímajúceho prostredia.

  Abstrakty posielajte v slovenčine alebo angličtine na

  usvlwlit@savba.sk, masa.kusa@azet.sk, ivana.hostova@unipo.sk

  do 15. 7. 2019.

  O prijatí príspevku budeme informovať do 31. 7. 2019.

  Termín odovzdania finálneho príspevku: 30. 11. 2019.

  Rozsah abstraktu: <1800 znakov.

  Rozsah príspevku: 27 000 – 36 000 znakov.

 • 2/2020 Stvárnenie aktuálnych spoločenských problémov v súčasnom kriminálnom románe

  Stvárnenie aktuálnych spoločenských problémov v súčasnom kriminálnom románe

  World Literature Studies 2/2020

  Zostavujú: Ján Jambor a Zuzana Malinovská (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove)

  Súčasný kriminálny román (chápaný v duchu relevantných genologických koncepcií široko ako strešný pojem pre tri samostatné žánre – detektívny román, triler a román s napätím ako kombinácia prvých dvoch) je citlivý seizmograf, zachytávajúci pálčivé spoločenské problémy, ku ktorým patria napr. vyrovnávanie sa s históriou krajiny, vojna, globalizácia, migrácia, politické machinácie, extrémizmus, korupcia, organizovaný zločin, diskriminácia menšín či sociálna exklúzia. V období od r. 1989/1990, keď sa začali v krajinách bývalého východného bloku zásadné politické, ekonomické i kultúrne zmeny, až po aktuálnu prítomnosť, v ktorej pretrváva pocit strachu o budúcnosť ľudstva i našej planéty, vznikol v rôznych literatúrach celý rad pozoruhodných diel, ktoré používajú kriminálny román ako vhodný prostriedok na stanovenie diagnózy našej doby. Nezriedka sa pritom uplatňujú aj inovatívne naratívno-kompozičné a štylistické postupy, ktoré obohacujú tvar súčasného románu.

  Cieľom tohto tematického čísla časopisu je na textovom materiáli rôznej jazykovej a kultúrnej proveniencie zmapovať základné kontúry uvedeného fenoménu v širších súvislostiach a napojiť slovenskú literárnu vedu na jeho medzinárodný výskumný diskurz.

  Na základe analýzy a interpretácie prispievateľmi zvolených reprezentatívnych diel jednotlivých literatúr zachytíme formou prípadových štúdií široké spektrum aktuálnych literárnych tendencií. Komparatívne príspevky umožnia poukázať nielen na paralely a rozdiely medzi autormi, ale aj na konvergentné a divergentné procesy pri stvárňovaní okolitého sveta v súčasnej literárnej tvorbe. Vítané sú aj práce zasadzujúce súčasný kriminálny román do kontextu dejín žánru s osobitným zreteľom na jeho sociologickú líniu, ktorá vznikla v medzivojnovom období (napr. americká drsná škola, Georges Simenon, Friedrich Glauser) a naplno sa rozvinula v literatúre po r. 1945 (napr. tzv. police procedural, Maj Sjöwall/Per Wahlöö, Leonardo Sciascia). Číslo časopisu je otvorené aj interdisciplinárnym presahom. Na mysli máme napr. možnosť uplatnenia na kontext orientovaných literárnovedných metód akcentujúcich sociologickú dimenziu literatúry, ďalej konfrontáciu literárnej skutočnosti s látkovou skutočnosťou, ako ju podáva historiografia, politológia, ekonómia či žurnalistika, ako aj lingvistickú analýzu textov s poukázaním na vzťah estetickej kvality a štylistickej invenčnosti.

  Termín poslania abstraktu: 31. 7. 2019.  O prijatí abstraktu budeme informovať do 15. 9. 2019.  Termín odovzdania finálneho textu: 29. 2. 2020.

  Jazykmi tohto čísla budú slovenčina, čeština, nemčina, francúzština, angličtina.

  Rozsah abstraktu: max. 1 NS (1 NS = 1800 znakov s medzerami)

  Rozsah príspevku: štúdie 15 – 20 NS, materiály a diskusie 10 – 15 NS, recenzie  1 – 5 NS

  Adresy na zasielanie abstraktu a príspevku: usvlwlit@savba.sk, janjambor@yahoo.de, malinovska.zuzana@gmail.com