Výzvy

Poetologické súradnice literárnych fikcií filozofov 

World Literature Studies 2/2018 

Editori: Marcel Forgáč (forgac.marcel@gmail.com; marcel.forgac@unipo.sk), Prešovská univerzita v Prešove; Milan Kendra (milankendra@gmail.com; milan.kendra@unipo.sk), Prešovská univerzita v Prešove

Navrhovaná téma sa orientuje na výskum poetologických komponentov textov osobností filozofie. Predmetom širokospektrálnych literárnovedných analýz by sa mohli stať napríklad básne F. Nietzscheho Dionýzske dithyramby alebo jeho prozaický text Tak vravel Zarathustra, diela S. Kierkegaarda, napríklad  Zvodcov denník, ale aj diela M. de Unamuna, S. de Beauvoir, G. Marcela, M. Blanchota, A. Rand a ďalších. Tieto texty vykazujú prvky estetického koncipovania, majú potenciál nadobudnúť status literárnych fikcií, a preto ich umiestňujeme do priestoru literárno-estetického uvažovania.

Ponúkaná téma výskumu predpokladá možnosť preklenutia dvoch komunikačných systémov – umeleckého (literárneho) a filozofického. Filozofické tendencie od začiatku 20. storočia (počnúc Wittgensteinovou kritikou jazyka až po derridovskú dekonštrukciu) sa výrazne vymedzovali voči metodológiám, ktoré považujú jednotlivé diskurzy za ohraničené. Naopak, argumentovali priechodnosťou ich hraníc a odhalili dispozície na vzájomné konvergencie týchto systémov. V tomto zmysle dochádza medzi filozofiou a umeleckou literatúrou k zvýšenej semiotickej aktivite – k transformovaniu, prekladu, ale tiež konkurencii textov. Predkladaný projekt má ambíciu prekonať tradičný model priraďovania textov do jednotlivých oblastí, napríklad na základe autorstva (príslušnosti autora či autorky) alebo iných, externých mimojazykových motivácií. Je to predovšetkým „oblasť písania“ (J. Derrida), v ktorej sa tieto systémy stretávajú.

V prípade navrhovanej výzvy pôjde o skúmanie literárnosti a identity textu v priesečníku filozofie a umeleckej literatúry, v nadväznosti na to o analýzu prítomnosti literárno-druhových princípov vo výstavbe textu a jeho výrazových komponentov. Pozornosť má byť sústredená na diela (poetiky), ktoré sú literárnovedným pohľadom nedostatočne recipované napriek tomu, že sa svojou estetickou funkčnosťou uchádzajú o pozíciu v literárnom kánone. Ak reflektované sú, tak zväčša len ako ilustrácie filozofických názorov. Na druhej strane sú tieto texty primárne uchopované nástrojmi a terminológiou filozofického diskurzu, ktorý však prekrýva ich estetickú príznakovosť tým, že v nich (v rámci štúdia širších filozofických tendencií autorov a autoriek) akcentuje predovšetkým referenčno-kognitívnu hodnotu. Pre tento prístup je charakteristická (s odkazom na A. Nünninga) nadvláda abstraktnej pojmovosti, denotatívna symbolizácia, logické štruktúry argumentácie, pocit všeobecnej platnosti vypovedaného atď. Do obrazu sa takto vnáša autorita pojmu so všetkými jeho spresňujúcimi silami. Poetologické súradnice týchto literárnych fikcií sú v oboch perspektívach z rôznych dôvodov zväčša neutralizované alebo obchádzané, a teda v konečnom dôsledku buď neskúmané, alebo prekryté.

Pohyb textov medzi systémami otvára otázku o schopnosti textov osobností filozofie simultánne niesť funkčné príznaky obidvoch týchto systémov, na jednej strane traktovať filozofické otázky a udržiavať si referenčno-kognitívnu hodnotu, na strane druhej (simultánne) vytvárať estetický zážitok, nadobúdať estetickú štruktúru. Tento pohyb chceme preveriť ako dispozíciu hĺbkovej výstavby textu.

Navrhovaná téma by mohla byť rámcovaná týmito problémovými okruhmi:

  • filozofický román, filozofická poviedka, filozofická báseň ako genologický problém
  • literárnoestetický pohľad na texty v pôsobnosti filozofického diskurzu
  • estetická a noetická hodnota literárnych fikcií filozofov
  • vzťah formy a obsahu v literárnych fikciách filozofov
  • skúmanie naratívnych aspektov alebo lyrického postoja v literárnych fikciách filozofov
  • povaha komunikačného kódu pramenných textov so zreteľom na intertextualitu, slohovo-typologické a ideovo-filozofické aspekty

Jazyky príspevkov: slovenčina, čeština, angličtina

Anotácie v rozsahu 1800 znakov posielajte na e-mailové adresy editorov do 31. 10. 2017. O ďalšej spolupráci Vás budeme informovať do 30. 11. 2017.