Výzvy

Literatúra a jej filmová podoba v stredoeurópskom kontexte 

World Literature Studies 3/2019

– termín na dodanie abstraktov 25. január 2019

Editor: Štefan Timko (timkostefan@yahoo.com), Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Témou čísla 3/2019 časopisu World Literature Studies budú otázky spojené s filmovými, resp. televíznymi dielami, ktoré vznikli adaptáciou stredoeurópskych literárnych diel. Audiovizuálne diela v tomto regióne často čerpajú z národných literatúr, pričom výber látky i forma realizácie sú nezriedka ovplyvňované politickou a spoločenskou klímou. Pripravované číslo WLS má ambíciu priblížiť a skúmať spoločensky relevantné témy i predlohy v rámci takýchto filmových a televíznych spracovaní v jednotlivých národných kinematografiách krajín V4 (Poľsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko) od roku 1945 po súčasnosť. Výskum by mal byť zameraný predovšetkým na  interpretáciu diel s vojnovou tematikou a tiež diel tematizujúcich totalitný režim i vzťah jednotlivca a mocenských štruktúr.

Preferovaným metodologickým uchopením je semiotická  analýza symbolov, alegórií a všeobecne znakov, a to tak literárnych, ako aj ich filmových a televíznych transpozícií. Štúdie by mali využívať komparatívny  a transmediálny metodologický prístup, analyzovať vzájomné vzťahy medzi jazykom literárnej predlohy a výrazovými prostriedkami jej audiovizuálneho spracovania.

Prínosné budú i  príspevky mapujúce evolúciu filmových a televíznych adaptácií so spomínanými spoločensky relevantnými témami v stredoeurópskom priestore.  Štúdie sa môžu zaoberať aj dielami vytvorenými v iných krajinách bývalého východného bloku, ale vítaná je najmä súvislosť s kultúrami vyššie uvedených krajín.

Reflexia literárnych a filmových diel tematizujúcich mechanizmy moci, procesy manipulácie v rámci totalitných kultúr i obmedzovanie ľudských práv je v našom prostredí nanajvýš aktuálna. Tento diskurz má potenciál rozvíjať poznanie o histórii stredoeurópskeho regiónu a napomáhať lepšiemu uchopeniu našej kultúrnej identity. Publikované texty by mali byť prínosom nielen z hľadiska literárnej a filmovej vedy, ale i iných humanitných a sociálnych vied, napríklad kulturológie, histórie, sociológie či estetiky.

Návrhy textov: Pošlite, prosím, abstrakt v približnom rozsahu 250 slov editorovi (adresa hore) do 25. januára 2019. O prijatí abstraktov budeme informovať do konca januára. Termín na odovzdanie finálnych textov je 31. máj 2019.

Jazykmi tohto čísla budú angličtina, slovenčina a čeština.

Štúdie by mali mať rozsah približne 20 strán (1800 znakov s medzerami na stránku) a abstrakt s kľúčovými slovami v angličtine. Bližšie informácie o časopise a úprave príspevkov nájdete na webstránke WLS tu.