2018

 • Hraničný orientalizmus v literatúrach strednej a východnej Európy

  eds. Charles Sabatos – Róbert Gáfrik  obálka

   

  Zámerom tohto čísla je preskúmať fenomén hraničného orientalizmu v literatúrach strednej a východnej Európy. Andre Gingrich navrhol tento pojem pre krajiny, ktoré nemali vlastné kolónie, ale mali kontakt s orientálnym svetom prostredníctvom stretnutí s osmanskými nájazdníkmi. Prispievateľky a prispievatelia skúmajú tieto otázky vo vzťahu k českej, slovenskej, maďarskej, srbskej, bosnianskej, rumunskej, lotyšskej a gruzínskej literatúre, ako aj k žánru historickej beletrie v strednej Európe od 19. storočia až do súčasnosti.

   

   

   

   

  e d i t o r i á l / e d i t o r i a l
  Charles Sabatos – Róbert Gáfrik
  Frontier Orientalism in Central and East European literatures  (stiahnuť PDF)

  š t ú d i e – t é m a / a r t i c l e s – t o p i c
  Charles Sabatos
  The nation’s “timeless mission”: Frontier Orientalism in Central European historical fiction  (abstrakt)
  Jitka Malečková
  “Our Turks”, or “real Turks”? Czech perceptions of the Slavic Muslims of Bosnia-Herzegovina  (abstrakt)
  Jelena Arsenijević Mitrić
  Orientalist discourse in Ivo Andrić’s “Bosnian Chronicle”  (abstrakt)
  Matej Karásek
  Balkan identity between the Orient and Europe in Milorad Pavić’s “Dictionary of the Khazars”  (abstrakt)
  Andrei Terian
  From frontier Orientalism to transnational communities: Images of the Tatars in modern Romanian literature  (abstrakt)
  Ieva Kalnača – Benedikts Kalnačs
  Early encounters with the world of Islam in Latvian literary culture  (abstrakt)
  Mzia Jamagidze
  Frontier Orientalism and the stereotype formation process in Georgian literature  (abstrakt)

  r e c e n z i e / b o o k  r e v i e w s     
  Charles D. Sabatos: Mit ve Tarih Arasında: Orta Avrupa Edebiyat Tarihinde Türk İmgesi (Petr Kučera)
  Marianna D. Birnbaum – Marcell Sebők (eds.): Practices of Coexistence. Constructions of the Other in Early Modern Perspectives (Etienne Charrière)
  Rosie Warren (ed.): The Debate on Postcolonial Theory and the Specter of Capital (Kristína Kállay)
  Emőke G. Komoróczy: Avantgárd kontinuitás a XX. században. A párizsi Magyar Műhely és köre (Péter H. Nagy)
  Radoslav Passia – Gabriela Magová (eds.): Deväť životov. Rozhovory o preklade a literárnom živote (Libuša Vajdová)
  Magda Kučerková – Miroslava Režná: Poetika nevyjadriteľného. K literárnemu výrazu diel Terézie od Ježiša a iných kresťanských mystikov (Ján Knapík)
  Juraj Dvorský: Od naratívnej gramatiky k interdisciplinarite naratívu (Roman Mikuláš)

 • Poetologické súradnice literárnych fikcií filozofov a filozofiek

  WLS2_2018_obálka_1

  MARCEL FORGÁČ – MILAN KENDRA (eds.)   

  Číslo je zamerané na výskum poetologických komponentov fikcií filozofov a filozofiek, resp. analýzu diel z oblasti filozofie, ktoré majú potenciál nadobudnúť status literárnych fikcií. Štúdie venované tvorbe francúzskych osvietencov, M. de Unamuna, L. Šestova, M. Blanchota, M. Wollstonecraft, A. Rand a ďalších otvárajú otázky o schopnosti daných textových útvarov niesť funkčné príznaky filozofického diskurzu a zároveň nadobúdať estetickú štruktúru. Z ponúknutých argumentácií vyplýva, že analyzované diela využívajú filozofický kontext ako jeden z významotvorných princípov. Estetické koncipovanie je v týchto prípadoch postupom, ktorý navrhuje priestor na to, aby sa filozofické tézy uvoľnili z referenčno-kognitívneho rámca a boli preverované či valorizované ikonicko-zážitkovým spracovaním.

  This issue is focused on the research into the poetic components of the fiction of philosophers with regard to the analysis of works in the field of philosophy that  have the potential to acquire the status of literary fiction. Studies of members of the French Enlightenment, M. de Unamuno, L. Šestov, M. Blanchot, M. Wollstonecraft, A. Rand and others raise questions about the ability of their texts to bear the functional indications of philosophical discourse while at the same time acquiring an aesthetic structure. From the arguments advanced, the works under analysis use a philosophical context as one of their creative principles. Aesthetic conception is, in these cases, a procedure that proposes space for philosophical theses to be released from a reference-cognitive framework and they are examined or valorized by iconic-experiential processing.

  OBSAH / CONTENT

  EDITORIÁL / EDITORIAL
  MARCEL FORGÁČ – MILAN KENDRA
  Poetologické súradnice literárnych fikcií filozofov a filozofiek ■ 2       (stiahnuť PDF)

  ŠTÚDIE – TÉMA / ARTICLES – TOPIC
  VLADIMÍR PAPOUŠEK
  Trojí strategie a trojí víra: filozofie, literatura a literární věda ■ 3    (abstrakt)
  JOSEF FULKA
  Lomený pohled: povaha a úloha fikce ve francouzské osvícenské filozofii ■ 14    (abstrakt)
  MILAN KENDRA
  Interakcia poetologických a axiologických komponentov v literárnom komunikáte: „Hmla“ Miguela de Unamuna ■ 24    (abstrakt)
  IRINA DULEBOVÁ – MAXIM DULEBA
  Filozofická próza Leva Šestova: poetologické komponenty „Apoteózy bezzásadovosti“ v kontexte filozofie subjektivizmu ■ 41    (abstrakt)
  MARCEL FORGÁČ
  Textotvorné stratégie Blanchotovho récitu „Temný Tomáš“ ■ 51    (abstrakt)
  JAKUB ČEŠKA
  Roland Barthes a Václav Havel jako spiklenci literatury – k principu literární přesvědčivosti ■ 69    (abstrakt)
  YU (HEIDI) HUANG
  Allegorizing the existential crisis in modern China: Qian Zhongshu’s philosophical novel “Fortress Besieged” ■ 80    (abstrakt)
  ĽUBICA KOBOVÁ
  Analogická argumentácia Mary Wollstonecraft v „Obhajobe práv ženy“ ■ 91    (abstrakt)

  DISKUSIA / DISCUSSION
  JURAJ MALÍČEK
  Filozofia (v) príbehu – filozoficko-estetické čítanie diela Ayn Rand v kontextoch populárnej kultúry ■ 105    (abstrakt)

  ŠTÚDIA / ARTICLE
  EVA MALITI FRAŇOVÁ
  Andrej Belyj na cestách za Steinerovou antropozofiou: medzi chrámami ducha západnej Európy ■ 113    (abstrakt)

  RECENZIE / BOOK REVIEWS
  Martin Heidegger: Nač básníci? (Gabriel Lukáč) ■ 122
  Mariana Čechová a kol.: Osnovné tematické algoritmy v slovesnom umení (s intersemiotickými a interdisciplinárnymi presahmi) (Jelena Paštéková) ■ 124
  Vladimír Svatoň: Na cestě evropským literárním polem. Studie z komparatistiky
  (Ladislav Šimon) ■ 126
  Kornélia Faragó: Idők, terek, intenzitások (Judit Görözdi) ■ 129
  Agnieszka Janiec-Nyitrai: V labyrintu možností. Dvanáct literárněvědných studií o próze
  Karla Čapka (Štefan Timko) ■ 130
  František Všetička: Slovesné sondy. O kompoziční poetice slovenské prózy a jejích českých souvislostech (Zuzana Chrenková) ■ 132

 • Perspektívy výskumu metafory

  ed. Roman Mikuláš 

  Keď sa dnes na vedeckej úrovni hovorí o metafore, deje sa to nutne za predpokladu interdisciplinárnych presahov a zohľadnenia inštitucionálnych výskumných špecifík a vlastnej dynamiky systému vedy. Pre plnohodnotnú vedeckú diskusiu o metafore je dôležité zviditeľňovať paradigmy výskumu metafory zastúpené v jednotlivých oblastiach, ako aj to, akú úlohu v tej-ktorej disciplíne zohrávajú a akú majú relevantnosť pre riešenie špecific kých výskumných otázok. Štúdie a materiály tematického čísla preto zachytávajú paradigmy výskumu metafory a kriticky reflektujú i sprístupňujú ich zástoj v aktuálnom vednom diskurze.

  e d i t o r i á l / e d i t o r i a l
  Roman Mikuláš
  Perspektívy výskumu metafory (stiahnuť PDF)

  š t ú d i e – t é m a / a r t i c l e s – t o p i c
  Zoltán Rédey
  Metafora v súčasnej a modernej poézii a možnosť jej interpretácie (abstrakt)
  Anton Pokrivčák
  Metaphor in the poetry of imagists (abstrakt)
  Jana Kuzmíková
  Metaphor in theory and research (abstrakt)
  Andrea Mikulášová – Roman Mikuláš
  Wirklichkeitskonstruktion durch Metaphern bei Ingeborg Bachmann (abstrakt)
  Martin Štúr
  Metafora ako kritérium posunov v chápaní jazyka a komunikácie (abstrakt)
  Christian Hild
  Quaken als Ausdruck von Verfehlung und menschlicher Bedrohung: Der Frosch als eine „absolute Metapher“ (abstrakt)
  Štěpán Kubalík
  Theory of metaphor and aspect seeing (abstrakt)
  Monika Schmitz-Emans
  Oszillationen zwischen dem Metaphorischen und dem Konkret-Materiellen: Metaphoriken
  des Buchs im Spiegel literarischer und buchkünstlerischer Arbeiten (abstrakt)
  Kristián Benyovszky
  Teória umeleckej ilustrácie a metafora (abstrakt)
  Iveta Gal Drzewiecka – Dana Lešková
  K problematike textovo-obrazovej metafory v obrazovej knihe (abstrakt)
  Anna G. Piotrowska
  Metaphors, fad-words and travelling concepts in musicological terminology (abstrakt)
  Martina Ivanova
  Metaphor and metonymy in cognitive linguistic theory: On the basis of evidential adverbs
  and their semantic extensions (abstrakt)

  m a t e r i á l y / m a t e r i a l s
  Soňa Pašteková
  Mýtus a metafora v koncepciách vied o kultúre a umení (abstrakt)

  r e c e n z i e / b o o k  r e v i e w s     
  Gordon McMullan – Philip Mead (eds.) with Ailsa Grant Ferguson – Kate Flaherty – Mark
  Houlahan: Antipodal Shakespeare. Remembering and Forgetting in Britain, Australia and New
  Zealand, 1916 – 2016 (Jana Wild)
  František A. Podhajský (ed.): Fikce Jaroslava Haška (Agnieszka Janiec-Nyitrai)
  Ivana Hostová (ed.): Identity and Translation Trouble (Viktoria Kniazkova – Marina Kotova)
  Eduardo F. Coutinho (ed.): Brazilian Literature as World Literature (Nataša Hromová Burcinová)
  Dominika Hlavinová Tekeliová (ed.): Svätojakubská cesta v umení a cestovnom ruchu (Martina
  Kosturková)